Meldcode


Opleiding: Vroeg signaleren en handelen volgens de meldcode

Leren toepassen van de meldcode in concrete situaties


 

 

 

 

 

 

 

 

Vragencirkel Meldcode


Als professional in een wijk- of jeugdteam kom je regelmatig gezinnen tegen waarin het niet goed gaat met kinderen of waarbij je denkt aan de mogelijkheid van huiselijk geweld. Wat moet je doen als je er niet helemaal gerust op bent dat een kind veilig opgroeit of als je vermoedt dat een volwassene slachtoffer is van huiselijk geweld?

 

Professionals die werken met jeugdigen en gezinnen zijn in het kader van de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gehouden aan de verplichting om te signaleren en te handelen in situaties waarbij sprake kan zijn van onveilige opvoed- of opgroei situatie voor een kind. 

 

WIJS professionalisering ontwikkelde de Vragencirkel Meldcode die professionals helpt om te handelen volgens de stappen van de vernieuwde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanaf 2019 is de Wet Meldcode vernieuwd

 

De Vragencirkel Meldcode bestaat uit zes cirkels met concrete, feitelijke vragen. Wanneer een professional de Vragencirkel doorloopt, helpt dit om zorgvuldig na te denken en te handelen volgens de stappen van de meldcode.  

De Vragencirkel helpt om vragen of zorgen over een kind en gezin concreet te maken en te onderbouwen. Daarmee draagt het bij tot een zorgvuldige oordeelsvorming en helpt je met praktische stappen in situaties waarbij niet duidelijk is of het kind veilig is. Op deze wijze volg je  de bedoeling van de meldcode. 

 

De Vragencirkel Meldcode sluit aan bij de rol en taken van verschillende beroepsgroepen die een eigen rol en verantwoordelijkheid hebben in het werken volgens de wet Meldcode. 

 

Voor het toepassen van de Vragencirkel Meldcode is een blended opleiding ontwikkeld die op maat voor de verschillende doelgroepen uitgevoerd kan worden.

 


 

Beschrijving opleiding

 

Opzet

De opleiding bestaat uit twee workshops. Gedurende de opleiding leren cursisten ‘het cirkelmodel Meldcode’ toepassen, welke in 6 cirkels met vragen een leidraad is voor de toepassing van de 5 stappen van de meldcode. 

Cursisten werken in duo’s aan een casus, een eigen casus of samen 1 casus als ze geen eigen casus hebben.

De eindopdracht bestaat uit de casus die cursisten gedurende de opleiding beschrijven met daarbij een reflectie gerelateerd aan hun leervraag. 

 

De opzet kan afgestemd worden op taak en verantwoordelijkheden van de verschillende beroepsgroepen, waarbij er wel of niet online gewerkt wordt.

 

Doelgroep

Professionals in wijk- en jeugdteams, ambulant hulpverleners en Veilig Thuis medewerkers.

 

Doorlooptijd

De doorlooptijd is afhankelijk van de gekozen vorm. De blended vorm duurt ongeveer 4 weken met twee workshops

 

Certificaat

Bewijs van deelname op basis van een eindevaluatie, die besproken wordt met de opdrachtgever.

 

Accreditering

Het leertraject is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) voor 13 punten.

 

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in deze opleiding? Of wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op. 

 

Reacties:

Volgt !